ID PW ID/PW찾기   회원가입
2017년 4월 25일 누적 프린트수
 파닉스학습 > STEP 4 - 장모음 > 
STEP 1 - 알파벳 STEP 2 - 자음 STEP 3 - 단모음 STEP 4 - 장모음 (63장) STEP 5 - 친구자음 STEP 6 - 요술자음 STEP 7 - NK와 끝소리
1주 - U/I |  2주 - E/U |  3주 - O/E |  4주 - A/O |  5주 - A/I |  6주 - OO/EE/Y |  7주 - A/I/O |  8주 - A/O/E |  9주 - I/E/U | 

  7장의 학습지가 있습니다.

 page-1,2

 page-3,4

 page-5,6

 page-7,8

 page-9,10

 page-11

 sticker