ID PW ID/PW찾기   회원가입
2018년 1월 21일 누적 프린트수
 파닉스학습 > STEP 3 - 단모음 > 
STEP 1 - 알파벳 STEP 2 - 자음 STEP 3 - 단모음 (56장) STEP 4 - 장모음 STEP 5 - 친구자음 STEP 6 - 요술자음 STEP 7 - NK와 끝소리
1주 - a/u |  2주 - a/i |  3주 - i/o |  4주 - o/e |  5주 - e/u |  6주 - a/o/i 복습 |  7주 - e/u/o 복습 |  8주 - a/u/e/i/o복습 | 

  7장의 학습지가 있습니다.

 page-1,2

 page-3,4

 page-5,6

 page-7,8

 page-9,10

 page-11

 sticker